Hybride Werk Support in de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ik organiseer mijn hybride verblijf in de Provence-Alpes-Côte d’Azur
   |   

Wetgeving Telewerken in Frankrijk – Private Sector

Waar gaat dit over?

Telewerk is een vorm van werkorganisatie op basis van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Telewerk maakt het mogelijk of vereist dat de werknemer buiten het terrein van de werkgever werkt.

De werknemer kan dus zowel thuis als in een Coworking ruimte werken (als hij ver van zijn bedrijf woont of als hij bijvoorbeeld een nomadisch beroep heeft).

Het opstarten

Telewerken wordt ingevoerd:

 • Hetzij als onderdeel van een collectieve overeenkomst
 • Hetzij in het kader van een door de werkgever opgesteld handvest, na advies van de CSE (Comité social et économique), indien aanwezig

 

Bij het ontbreken van een handvest of een collectieve overeenkomst en de werknemer en de werkgever komen overeen om te gaan telewerken dan kunnen ze hun overeenkomst zelf formaliseren.

Er bestaan 2 vormen van telewerken:

 • Het Regelmatig telewerken ofwel telewerken met een regelmatig gebruik van tijd. Dit telewerken wordt gespecificeerd ofwel in de collectieve overeenkomst of in een handvest opgesteld door de werkgever na raadpleging van de CSE (Comité social et économique), indien aanwezig.
 • Het Incidenteel telewerken zoals tijdens uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld de Covid-19-epidemie).

 

Opmerking: in uitzonderlijke omstandigheden (b.v. dreiging van epidemie) kan telewerk worden opgelegd zonder instemming van de werknemers. Deze bepaling is ook van toepassing in geval van overmacht. Deze maatregelen kunnen worden genomen om de continuïteit van de activiteit en de bescherming van de werknemers te waarborgen.

Organisatie van het werk

In de door de werkgever opgestelde collectieve overeenkomst of het door hem opgestelde handvest worden de volgende elementen vermeld:

 • Functies die in aanmerking komen voor telewerken
 • Voorwaarden om over te schakelen op telewerk (bijvoorbeeld in geval van een vervuilingsincident) en terug te keren naar een arbeidsovereenkomst zonder telewerk
 • Hoe de werknemer de voorwaarden voor de uitvoering van telewerk accepteert
 • Werktijdregeling of werklastregelingsmodus
 • Bepaling van de tijdvakken waarbinnen de werkgever doorgaans via telewerken contact kan opnemen met de werknemer

Verplichtingen van de werkgever

Weigering van telewerk

Een werkgever die weigert telewerk toe te staan aan een werknemer die een functie bekleedt die hem/haar in staat stelt daarvan te profiteren (onder de voorwaarden van een collectieve overeenkomst of een handvest), moet zijn antwoord rechtvaardigen.

Werkmateriaal

De werkgever stelt de werknemer op de hoogte van eventuele beperkingen op het gebruik van computerapparatuur of -hulpmiddelen of elektronische communicatiediensten. De informatie moet de gebruiker ook waarschuwen voor sancties voor het niet naleven van deze beperkingen.

Jaarlijks onderhoud

De werkgever moet jaarlijks een gesprek organiseren waarin met name aandacht wordt besteed aan de arbeidsomstandigheden en de werkdruk van de werknemer.

Rechten van de telewerker

Algemene rechten

De telewerker is een werknemer van het bedrijf. Hij geniet dus dezelfde individuele en collectieve rechten als alle werknemers:

 • Mogelijkheid tot opleiding
 • Respect voor het privéleven
 • Recht om de verbinding te verbreken
 • Gezondheid en veiligheid op het werk
 • Toegang tot sociale activiteiten van het bedrijf, vakbondsinformatie, sociale voordelen (bijvoorbeeld maaltijdcheques, vakantiecheques)

Stoppen met telewerk

De telewerker krijgt voorrang om een niet-telewerkende functie aan te nemen of terug te keren naar een niet-telewerkende functie die overeenkomt met zijn of haar beroepskwalificaties en -vaardigheden. Zijn of haar werkgever is verplicht de telewerker op de hoogte te stellen van de beschikbaarheid van een dergelijke functie.

Weigering van telewerk

Weigering om in te stemmen met telewerk is geen reden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Ongeval op het werk

Een ongeval op de plaats waar telewerk wordt verricht tijdens de uitoefening van de beroepsactiviteit van de telewerker wordt gezien als een arbeidsongeval.

Referentieteksten