Hybride Werk Support in de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ik organiseer mijn hybride verblijf in de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Wetgeving Telewerken in Frankrijk – Publieke Sector (FPE)

Waar gaat dit over?

Telewerken is een vorm van arbeidsorganisatie die het mogelijk maakt om met behulp van informatie- en communicatietechnologieën buiten uw normale werkomgeving te werken.

Telewerken wordt op uw verzoek ingesteld.

In uitzonderlijke omstandigheden kan echter op verzoek van de administratie ook telewerk worden opgezet om de continuïteit van de openbare dienstverlening en de bescherming van het personeel te waarborgen.

Opgelet: aanwezigheidsdienst (d.w.z. periodes waarin u thuis moet blijven, ter beschikking van uw administratie) en interventies tijdens een aanwezigheidsdienst zijn geen telewerk.

Over wie gaat het?

U kunt een deel van uw werkzaamheden thuis verrichten, hetzij als ambtenaar, hetzij als arbeidscontractant, indien deze werkzaamheden op afstand kunnen worden verricht, met behulp van computerhulpmiddelen.

Het opstarten

 

De voorwaarden voor de invoering van telewerk worden bij ministerieel besluit vastgesteld, na advies van het technisch comité.

Deze beschikking bevat de volgende punten:

 • Activiteiten die tijdens telewerk kunnen worden uitgevoerd
 • Lijst en locatie van de bedrijfsruimten die door de overheid beschikbaar kunnen worden gesteld voor de uitoefening van telewerkfuncties, het aantal werkplekken dat daar beschikbaar is en de uitrusting ervan
 • In acht te nemen voorschriften betreffende de beveiliging van informatiesystemen en gegevensbescherming
 • Regels inzake arbeidstijd, veiligheid en bescherming van de gezondheid
 • Voorwaarden voor toegang tot de telewerkplek voor de instanties die belast zijn met het toezicht op de juiste toepassing van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Voorwaarden voor de controle op en de boekhouding van de arbeidstijd
 • Voorwaarden voor de dekking door de administratie van de kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de uitoefening van het telewerk (hardware, software, abonnementen, communicatie, gereedschap, onderhoud van deze uitrusting)
 • Voorwaarden voor opleiding in de voor telewerk benodigde apparatuur en hulpmiddelen
 • Voorwaarden voor het opstellen van het certificaat van overeenstemming van de installaties met de technische specificaties indien u thuis of op een andere privé-plek telewerkt

Hoe het telewerk te organiseren?

Regelmatig of occasioneel telewerk

De telewerktoestemming kan worden verleend voor regelmatig of occasioneel telewerk.

Het kan voorzien in de toewijzing van vaste telewerkdagen tijdens de week of de maand.

U kunt uw leidinggevende laten weten dat u naar de werkplek moet komen op een dag waarvoor u gemachtigd bent om te telewerken en vragen of de telewerkdag verplaatst kan worden.

Indien dit noodzakelijk of wenselijk is voor de organisatie of de uitvoering van uw werk, kunt u besluiten uw werkzaamheden op uw werkplek te verrichten. Uw administratie kan u vragen om uw supervisor op de hoogte te brengen.

De telewerktoestemming kan ook voorzien in de toewijzing van een aantal zwevende telewerkdagen per week, maand of jaar, die u bij uw lijnmanager kunt aanvragen om te gebruiken.

Dezelfde telewerkvergunning kan in deze verschillende mogelijkheden voorzien.

Plaats van het telewerk

U kunt thuis werken, op een andere privé-plek of op een andere bedrijfslocatie (zoals een telecentrum): Met computerapparatuur uitgeruste kantoorruimte die ter beschikking wordt gesteld van telewerkers van verschillende bedrijven of administraties).

Dezelfde telewerkvergunning kan in deze verschillende mogelijkheden voorzien.

Aantal toegestane telewerkdagen

Het maximumaantal telewerkdagen is vastgesteld op 3 dagen per week voor een voltijdse werknemer.

Het aantal dagen dat in de gebruikelijke afdeling of lokalen wordt gewerkt, mag niet minder dan 2 bedragen.

Deze drempels kunnen op maandbasis worden berekend.

Als uw gezondheidstoestand, arbeidsongeschiktheid of zwangerschap het echter rechtvaardigt, kunt u vragen om meer dan 3 dagen per week te mogen telewerken.

Als uw verzoek is ingegeven door uw gezondheidstoestand of een handicap, wordt de toestemming verleend gedurende 6 maanden na het advies van de bedrijfsarts. Zij kan worden verlengd na advies van de arbeidsgeneesheer.

U kunt ook, op uw verzoek, toestemming krijgen om tijdelijk meer dan 3 dagen per week te telewerken als gevolg van een uitzonderlijke situatie die de toegang tot de dienst of het werk ter plaatse verstoort.

Uitrusting

De administratie dekt de kosten die rechtstreeks voortvloeien uit telewerken: hardware, software, abonnementen, communicatie en hulpmiddelen. Zij zorgt ook voor het onderhoud van de apparatuur. De voorwaarden voor deze dekking worden bij ministerieel besluit vastgesteld.

De administratie is niet verplicht de kosten van de huur van een ruimte voor telewerken te dekken.

Als u gehandicapt bent, kan de administratie de nodige aanpassingen aan uw werkplek op uw telewerkplek aanbrengen. Deze aanpassingen mogen echter geen kosten meebrengen die niet in verhouding staan tot de financiële steun waarover de administratie beschikt.

Als u verzoekt om gebruik te mogen maken van zwevende telewerkdagen of als u verzoekt om tijdelijk telewerk, kan de administratie u toestaan uw persoonlijke computerapparatuur te gebruiken.

Hoe kan ik me aanmelden?

Verzoek

U moet uw verzoek om telewerk schriftelijk indienen.

U moet de gewenste telewerkomstandigheden specificeren: regelmatig of occasioneel gebruik, plaats(en), aantal gewenste dagen.

Als u thuis of op een andere privé-plek wilt telewerken, moet u een certificaat overleggen waarin staat dat de faciliteiten voldoen aan de technische specificaties.

Als u van baan verandert, moet u een nieuwe aanvraag voor telewerk indienen.

Beoordeling door de administratie

De administratie gaat na of het verzoek verenigbaar is met de aard van de verrichte activiteiten en met het belang van de dienst.

De administratie maakt haar besluit schriftelijk bekend binnen een termijn van ten hoogste één maand na de datum van ontvangst van het verzoek.

Wanneer de administratie een telling van de aanvragen organiseert, antwoordt zij binnen een termijn van ten hoogste één maand na de uiterste datum voor de indiening van de aanvragen.

Besluit van de administratie

A) Aanvaarding

De toestemming om te telewerken kan een aanpassingsperiode van maximaal 3 maanden omvatten.

Het bevat de volgende informatie:

 • Functies die bij telewerk worden uitgevoerd
 • Plaats(en) van telewerken
 • De voorwaarden voor de uitvoering van telewerk en, indien van toepassing, de duur van en de tijdstippen waarop u telewerkt, staan ter beschikking van uw dienstdoende administratie en zijn bereikbaar, overeenkomstig uw werkcyclus of gebruikelijke werktijden
 • Begindatum van het telewerk

 

De schriftelijke toestemming om te telewerken gaat vergezeld van een informatiedocument waarin de voorwaarden voor de toepassing van telewerken op uw beroepssituatie worden aangegeven. In dit document worden met name de aard en de werking van de controle- en boekhoudsystemen voor uw arbeidstijd vastgesteld. Tevens wordt aangegeven welke apparatuur u ter beschikking wordt gesteld en onder welke voorwaarden deze apparatuur wordt geïnstalleerd en teruggebracht. Daarin worden de voorwaarden voor het gebruik, de vernieuwing en het onderhoud, alsmede de door de administratie geboden technische ondersteuning gespecificeerd.

De schriftelijke toestemming om te telewerken gaat ook vergezeld van de volgende documenten:

 • Afschrift van de bij ministerieel besluit vastgestelde voorwaarden voor de uitvoering van telewerk
 • Een document waarin u wordt gewezen op uw rechten en plichten met betrekking tot werktijden, gezondheid en veiligheid

 

B) Weigering

De weigering moet met redenen worden omkleed en worden voorafgegaan door een onderhoud.

U kunt zich wenden tot het CAP, als u ambtenaar bent, of tot het CCP, als u contractuele werknemer bent, in geval van weigering van een eerste verzoek of van een verzoek om verlenging van het telewerk.

Rechten van de telewerkende functionaris

Werktijden
Uw werktijden en werklast blijven hetzelfde, of u nu op locatie of thuis werkt.

De maximale dagelijkse en wekelijkse arbeidstijd, de rustperioden, de pauzes en het tellen van de arbeidstijd zijn gelijk voor werken op de werkplek en telewerken.

Uw superieur bepaalt in overleg met u op welke tijdstippen er contact met u kan worden opgenomen, in overeenstemming met de werktijden op uw afdeling.

In geval van flexibele werktijden tijdens de telewerkperiode worden de tijdstippen waarop kan worden gebeld, vastgesteld in de telewerktoestemming.

Tijdens het jaarlijkse beoordelingsgesprek moet uw supervisor met u de voorwaarden van uw telewerkactiviteit en uw werklast bespreken.

Werkgerelateerd letsel
U hebt dezelfde rechten en plichten als een personeelslid dat in de gebouwen van de administratie werkt.

Een ongeval dat zich voordoet tijdens de telewerkuren en in het kader van uw telewerkactiviteiten wordt beschouwd als een arbeidsongeval.

Een ongeval kan in de volgende situaties als een ongeval in het woon-werkverkeer worden beschouwd:

 • Reizen tussen uw huis en uw telewerkplek (als uw telewerkplek een andere is dan uw huis), met inbegrip van omwegen tijdens de reis voor de eerste levensbehoeften (kinderen afzetten en ophalen, enz.)
 • Reizen tussen uw telewerklocatie en de dienst, in geval van tijdelijke uitzonderlijke terugkeer naar uw dienst op een telewerkdag
 • Reizen tussen uw telewerklocatie en uw gebruikelijke restaurant gedurende de werkdag.


Vergoeding van door de werknemer gemaakte kosten
Vanaf 1 september 2021 hebt u recht op een forfaitaire vergoeding van ten minste 2,50 euro per dag telewerk, tot een maximum van 220 euro per jaar.

Maaltijd uitgaven
U hebt geen recht op vergoeding van uw maaltijdkosten.

U bent verantwoordelijk voor uw maaltijdkosten op de dagen dat u telewerkt. De dienstdoende administratie kan evenwel voorzien in specifieke overeenkomsten met bedrijfsrestaurants in de buurt van de telecentra waarvan u gebruik maakt.

Einde van het telewerk

Telewerk kan te allen tijde schriftelijk worden beëindigd, op uw verzoek of op initiatief van de administratie, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Wanneer het de administratie is die telewerk beëindigt, kan de opzeggingstermijn worden verkort in geval van dienstbelang: dit houdt verband met het beginsel van de continuïteit van de openbare dienstverlening. Het houdt verband met het beginsel van continuïteit van de openbare dienst. Zo moet een afdelingshoofd de goede werking van zijn of haar dienst garanderen (rekening houdend met de persoonlijke situatie van elke werknemer).

De onderbreking van het telewerk op initiatief van de administratie moet worden gerechtvaardigd en worden voorafgegaan door een gesprek.

Wanneer het telewerk tijdens de aanpassingsperiode wordt beëindigd, bedraagt de opzeggingstermijn één maand.

Als u verzoekt om beëindiging van het telewerk, belet dit u niet om later opnieuw telewerk aan te vragen.